Печалба за акция

печалба за акцияПечалба за акция (EPS) е най-важният индикатор за рентабилността на компанията и най-важната променлива при определяне стойността на бизнеса.

Печалба за акция (Earnings Per Share – EPS) се изчислява, като от сумата на нетната печалба на компанията се извади, изплатеният дивидент по привилегировани акции (повечето компании издават само обикновени акции) за определен период и се раздели на броя на акциите в обръщение.

Например, ако една фирма има нетна печалба 10 млн. лв за година и 1 млн. акции в обръщение, следователно печалба за акция на годишна база е 10 лв.

Печалба за акция (EPS) = Нетна печалба / Акции в обръщение

Ако компанията има издадени привилегировани акции и е изплатила годишен дивидент на стойност 2 млн. лв, от нетната печалба се изважда дивидента и получената сума се разделя на общия брой акции, резултата е 8 лв. печалба на акция.

Нетна печалба – Дивидент по привилегировани акции / Акции в обръщение = Печалба за акция (EPS)

Важен аспект от EPS, който често се пренебрегва е капитала, необходим за генериране на приходи. Източникът на печалбите винаги е по-важен от самите приходи. Отчет за приходи и разходи информира инвеститорите за резултатите от дейността на компанията и каква е печалбата за определен период.

Финансовите отчети информират, дали една компания е завинаги обречена на слаби резултати или е с трайно предимство пред конкуренцията.

Показателят на годишна база, не може да определи, дали компанията е с трайно конкурентно предимство, затова трябва да се разгледа печалбата на акция в дългосрочен период, например от десет години, което дава ясна картина, дали фирмата има златно конкурентно предимство, където също така се търси последователност.

Инвестиране в бизнес със златно трайно конкурентно предимство е инвестиционна стратегия, където трябва да проследим годишните печалби за акция на компанията. Например:

  • 2007 г. (EPS) = 1.20
  • 2008 г. (EPS) = 0.85 (финансовата криза)
  • 2009 г. (EPS) = 1.25
  • 2010 г. (EPS) = 1.35
  • 2011 г. (EPS) = 1.50
  • 2012 г. (EPS) = 1.70
  • 2013 г. (EPS) = 2.00
  • 2014 г. (EPS) = 2.20
  • 2015 г. (EPS) = 2.40
  • 2016 г. (EPS) = 2.65

Печалба за акция, разгледано дългосрочно ни дава тенденцията за ръст на постоянна печалба, което е основен индикатор, че фирмата притежава дългосрочно конкурентно предимство. Последователните печалби са знак, че компанията продава продукт или услуга, които следват поне един от трите основни бизнес модела.

Тенденцията за ръст на печалбата означава, че икономическият фундамент на компанията е достатъчно добър, за да позволи на мениджмънта да прави разходи за увеличаване на пазарния дял, чрез реклама или прилагане на финансов инженеринг, като обратно изкупуване на акции.

Тенденцията за спад в печалба за акция или променлива печалба, често е придружена от загуби за компанията, което означава, че фирмата се намира в сфера с голяма конкуренция, което предразполага към резки пикове и сривове на база промяна в търсенето и предлагането. Когато търсенето е голямо, компанията увеличава производството, което увеличава разходите и дългосрочно води до излишък от предлагане в отрасъла. Излишъкът е основна причина за спад на цените и компаниите дългосрочно губят средства при подобни пазарни условия.

Vitto Dimitrov

Vitto Dimitrov

CEO & Founder at Бизнесмен
Висококвалифициран финансов експерт, инвестиционен стратег и икономист с безценен опит от водещи световни компании. Мотивиран от резултатите, находчив финансов професионалист с доказани способности на лидер, да надвиши поставените финансови цели с извличане на максимума от всички дейности, като предоставя мулти-ефективни финансови стратегии в ключови бизнес решения и управлението на човешките ресурси за развитието на успешен финансов екип.

Висококвалифициран инвестиционен стратег на глобални икономики и финансови пазари с изключителен опит в областта на порфолио мениджмънт, финансов анализ и инвестиционни стратегии с фундаментален възглед върху основните валути, стоки, индекси, акции, фиксиран доход и алтернативни активи.
Vitto Dimitrov

Latest posts by Vitto Dimitrov (see all)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com