Възвращаемост на собствения капитал

възвращаемост на собствения капиталВъзвращаемост на собствения капитал е формула изчисляваща ефективността на мениджмънта да управлява бизнеса и парите на компанията.

Възвращаемост на собствения капитал е число определящо растежа на бизнеса и дали компанията има дълготрайно предимство пред конкуренцията, както и дали мениджмънта оползотворява правилно активите и неразпределената печалба.

Собствен капитал:

Общи активи – Общи пасиви = Собствен капитал

Собственият капитал има три източника на финансиране:

  • Първично публично предлагане (IPO)
  • Публична продажба на привилигировани и обикновени акции
  • Неразпределена печалба

Собственият капитал = общата сума на привилигированите(ако компанията е издала такива акции) и обикновени акции + внесения капитал + неразпределената печалба – изкупени собствени акции

Коефициент на възвращаемост на собствения капитал се изчислява, като нетната печалба се раздели на собствения капитал:

Възвращаемост на собствения капитал:

Нетна печалба / Собствен капитал = Коефициент на възвращаемост на собствения капитал

Ако една фирма не увеличава собствения капитал и не добавя нова нерезпределена печалба, значи не увеличава нетната си стойност, което е в основата на растежа на бизнеса. 

Компаниите с трайно конкуретно предимство на пазара имат възвращаемост на собствения капитал над 30% което е много добра алтернатива за инвестиция в активи на друга компания с цел да се разшири бизнеса.

В отраслите с високо ниво на конкуренцията, където компанията няма устойчиво конкурентно предимство, възрващаемостта на капитала пада рязко под 10%

Собственият капитал с времето се натрупва, което увеличава реалната стойност на бизнеса и когато пазара оцени компанията, акциите се покачват.

Темпът на растеж не винаги се дължи на нарастване на продажбите на съществуващи продукти или услуги предлагани от компанията. Мениджърите, в такъв случай използват стратегия за разширяване на бизнеса, като инвестират в активи на други компании (инвестиции в доказани на пазара други компании). 

Икономическият фундамент на всеки бизнес се гради на инвестиции в различни продукти с цел печалба и диверсифициране на риска. Това е стратегия на бизнеса да увеличи ръста на печалбата, като придобие част от бизнеса на друга компания (малцинствено участие). 


trade online


Vitto Dimitrov

Vitto Dimitrov

CEO & Founder at Бизнесмен
Висококвалифициран финансов експерт, инвестиционен стратег и икономист с безценен опит от водещи световни компании. Мотивиран от резултатите, находчив финансов професионалист с доказани способности на лидер, да надвиши поставените финансови цели с извличане на максимума от всички дейности, като предоставя мулти-ефективни финансови стратегии в ключови бизнес решения и управлението на човешките ресурси за развитието на успешен финансов екип.

Висококвалифициран инвестиционен стратег на глобални икономики и финансови пазари с изключителен опит в областта на порфолио мениджмънт, финансов анализ и инвестиционни стратегии с фундаментален възглед върху основните валути, стоки, индекси, акции, фиксиран доход и алтернативни активи.
Vitto Dimitrov

Latest posts by Vitto Dimitrov (see all)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com