Възвращаемост на активите

възвращаемост на активитеВъзвращаемост на активите е формула определяща способността на бизнеса, да генерира печалба от активите на компанията. 

Възвращаемост на активите е коефициент, който определя продуктивността на компанията, доколко е способна да генерира печалба от активите и по какъв начин мениджърите оползотворяват наличните средства.

Коефициента се определя от общите активи и нетната печалба на компанията. Ако добавим текущите активи към дългосрочните активи, получаваме общите активи на компанията.

Общи активи: 

Текущи активи + Дългосрочни активи = Общи активи

Общите активи са равни на общите пасиви плюс собствения капитал. По този начин се уравновесяват взаимно, поради което отчета се нарича балансов.

Балансовият отчет информира, каква е печалбата на компанията и дава информация за икономическия фундамент, оценката на бизнеса и дали фирмата има трайно конкурентно предимство на пазара.

За да измерим продуктивността на компания, т.е. доколко е способна компанията да оползотвори активите си, трябва да се изчисли коефициентът на възвращаемост на активите:

Продуктивност на компанията:

Нетна печалба / Общи активи = Възвращаемост на активите

Цикълът на активите е начина, по който компанията генерира печалбата и превръща стоките или услугите, които предлага в пари в брой. Ликвидността на бизнеса е от съществено значение за възвращаемостта на активите и успеха на всяка компания.

Vitto Dimitrov

Vitto Dimitrov

CEO & Founder at Бизнесмен
Висококвалифициран финансов експерт, инвестиционен стратег и икономист с безценен опит от водещи световни компании. Мотивиран от резултатите, находчив финансов професионалист с доказани способности на лидер, да надвиши поставените финансови цели с извличане на максимума от всички дейности, като предоставя мулти-ефективни финансови стратегии в ключови бизнес решения и управлението на човешките ресурси за развитието на успешен финансов екип.

Висококвалифициран инвестиционен стратег на глобални икономики и финансови пазари с изключителен опит в областта на порфолио мениджмънт, финансов анализ и инвестиционни стратегии с фундаментален възглед върху основните валути, стоки, индекси, акции, фиксиран доход и алтернативни активи.
Vitto Dimitrov

Latest posts by Vitto Dimitrov (see all)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com