Какво е акция (Buzinezzpedia)

акция

Buzinezz’pedia  – Акция (stock) е вид ценна книга, която изразява право на собственост и представлява иск за част от активите и печалбите на определена компания

Видове акции:

Обикновенната акция дава право на собственика да получава дивиденти, както и право на глас при общите събранията на акционерите.

Привилегированата акция не дават право на глас, но има предимство за претенция към активите и печалбите пред обикновените акции. Например, собствениците на привилегировани акции получават дивиденти преди обикновените акционери и имат предимство в случай, че дадена компания фалира и е в ликвидация.Акциите(stocks) също са известни, като, дялове(shares) и собствен капитал(equity).

Всеки притежател на акция (акционер) има претенции към част от активите и печалбите на корпорацията. С други думи, акционер(shareholder) е собственик на фирмата. Собствеността се определя от броя на акциите, който дадено лице притежава по отношение на общия брой акции. Например, ако една компания има 1000 акции, които се търгуват на фондовата борса и едно лице притежава 100 акции, това лице притежава и имат претенции за 10% от активите на дружеството.

Акцията дава право на пропорционален дял в корпоративната печалба, изплащана под формата на дивиденти или безплатни акции при увеличение на капитала на компанията, чрез капитализиране на печалбата (превръщане на печалбата в капитал) т.е. при нова емисия акции за увеличаване на капитала, акционерите получават определен брой нови акции съответващ на дяла, който притежават.

Икономическо(пазарно) определение за акция

Акция в търговията е заменена с нефизически носител наречен CFD (contract for differences) Договореност направена във фючърсен контракт, при което разликата в сетълментта се извършва чрез парични плащания, а не с доставката на физически стоки или ценни книжа (фючърси), което дава възможност да се търгуват акции на борсата и да се печели от разликата на покупка и продажба на дадена акция, без реално притежание на физическия носител на ценната книга.

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com